Sitemap   sk   sk   sk

Summit Finance FAQ

Čo znamená zmena financujúceho subjektu zo Summit Finance Slovakia, s.r.o. na IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.?
Pre klienta táto zmena znamená, že od 1.7.2012 bude klientovi poskytovať komplexné finančné služby vrátane služieb súvisiacich s poistením financovaného vozidla a reagovať na požiadavky klientov spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Čo je predmetom podnikania spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.?
Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je univerzálna leasingová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. je pripravená poskytnúť klientom komplexné služby v oblasti financovania hnuteľných predmetov formou finančného leasingu, operatívneho leasingu, splátkového predaja či spotrebiteľského úveru, vrátane komplexných služieb v oblasti poistenia predmetov financovania. Naše služby sú vždy prispôsobené individuálnym potrebám klientov.

Zmenia sa podmienky financovania dohodnuté v uzatvorenej zmluve o financovaní?
Všetky podmienky financovania /výška splátok, splatnosti splátok/ dohodnuté v zmluve o financovaní a všetky zmluvné dokumenty uzatvorené so spoločnosťou Summit Finance Slovakia, s.r.o. zostávajú v platnosti za nezmenených podmienok.

Ako pokračovať v splácaní financovania?
V splácaní pokračujte ďalej v zmysle vystavených splátkových kalendárov, nakoľko Vaša zmluva a splátkový kalendár pre splátky financovania a splátkový kalendár pre platby poistenia zostávajú v platnosti za nezmenených podmienok.
Od spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. ste dostali do 20.7.2012 nový splátkový kalendár s identifikačnými údajmi spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Výška splátok, dátumy splatnosti splátok a variabilný symbol zostáva naďalej v platnosti za nezmenených podmienok.

Prečo som dostal nový splátkový kalendár od spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.?
Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Vám poslala splátkový kalendár – daňový doklad za účelom oznámenia Vám identifikačných údajov firmy.
IČO: 36 745 804
IČ DPH: SK2022331344
DIČ: 2022331344

Na aký účet je potrebné platiť dohodnuté splátky?
Splátky Vás prosíme uhrádzať naďalej na pôvodný účet č. 25542543/7500 v ČSOB a.s., nakoľko tento bol dňa 1.7.2012 prevedený na IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Pri platbách používajte pôvodné variabilné symboly.

Pôvodne som mal dva splátkové kalendáre, ale teraz som dostal iba jeden?
Splátkový kalendár zaslaný spoločnosťou na IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. obsahuje predpisy splátok splatných po 1.7.2012 vrátane predpisu splátok poistného.
V prípade ak máte záujem, môžete platiť splátky a poistné v jednej sume, podľa priloženého splátkového kalendára s pôvodným variabilným symbolom uvedeným na splátkovom kalendári. Navrhovaným spôsobom môžete znížiť náklady na bankové poplatky spojené s prevodom splátok.

Je potrebné meniť trvalý prevodný príkaz v banke?
Ak máte založený trvalý platobný príkaz, pokračujte v splácaní pôvodným spôsobom, t.j. uhrádzajte splátky v dvoch častiach a s dvoma variabilnými symbolmi.

Zmení sa poistenie predmetu financovania?
Vaše havarijné poistenie a povinné zákonné poistenie, ktoré ste uzatvorili k predmetu financovania, je platné bez zmien. Výška splátok poistného sa nemení. Platby uhrádzajte na rovnaký účet č. 25542543/7500 v ČSOB a.s. s nezmeneným variabilným symbolom.

Čo je potrebné zmeniť v súvislosti so zmenou financujúceho subjektu?
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom financovania sú motorové vozidlá evidované v dopravnej evidencii Policajného zboru Slovenskej republiky je potrebné z dôvodu zmeny financujúceho subjektu  /veriteľa, resp. prenajímateľa/ aj zmena vlastníka týchto vozidiel v dopravnej evidencii príslušných DI PZ SR a v Osvedčeniach o evidencii/ pôvodný vlastní Summit Finance Slovakia na spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Zápisy o držiteľoch týchto vozidiel nebudú prevodom vlastníctva motorových vozidiel na IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. dotknuté a zapísaní držitelia zostanú v dopravnej evidencii nezmenení.

Prečo je potrebné vymeniť Osvedčenie o evidencii vozidla?
Nakoľko z dôvodu zmeny financujúceho subjektu  /veriteľa, resp. prenajímateľa/ bol zmenený aj právny vlastník financovaného predmetu  v dopravnej evidencii príslušných DI PZ  a v Osvedčeniach o evidencii.

Ako prebehne výmena Osvedčení o evidencii vozidla?
Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. zabezpečí výmenu Osvedčení o evidencii na jednotlivých Dopravných inšpektorátoch. Pred výmenou Osvedčenia o evidencii Vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadne Vám vyhovujúceho termínu na výmenu Osvedčenia o evidencii. Následne Vám bude doručené Osvedčenie o evidencii so zmeneným vlastníkom na IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Odovzdávanie aj vrátenie Osvedčení o evidencii  časť. II  bude prebiehať na základe podpísaného preberacieho protokolu. Osvedčenia o evidencii časť I.  rozošle DI PZ SR držiteľom jednotlivých motorových vozidiel.

Kto uhrádza poplatky spojené s výmenou Osvedčení o evidencii vozidla?
Náklady spojené s prepisom vlastníctva znáša v plnej miere IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.